• Citeg advies
  Inrichting openbare buitenruimten
  Advies en begeleiding bij de uitvoeringsvoorbereiding van uw project
  Kosten-
  ramingen
  Technische
  tekeningen

  RAW-bestekken
  en
  aanbestedingen

 • RAW-bestek
  Pleinen | Binnenplaatsen | Woonwijken | Daktuinen | Parken | Stationsgebieden
  Van ontwerp tot oplevering

  De schakel tussen opdrachtgever, architect en aannemer

 • NLCS
  Citeg
  Werkvoorbereider voor de GWW

Producten & Diensten

Inmeting en inventarisatie

Voor het in kaart brengen van de bestaande situatie van waaruit het ontwerp technisch en financieel wordt uitgewerkt zet Citeg de volgende onderdelen in:

 • Inmetingen
 • Inventarisaties
 • Milieuonderzoeken
 • Vergunningsaanvragen
 • Klic-meldingen

Lees meer

Kostenramingen

Citeg stelt diverse marktconforme kostenramingen op die inzicht geven in de te verwachten kosten zodat budget-overschrijdingen kunnen worden voorkomen.

 • Exploitatieramingen
 • Budgetramingen
 • Globale ramingen
 • SSK-ramingen
 • Onderhouds- en beheerramingen

Lees meer

Bestekstekeningen

In de CAD-standaarden GB CAS of NLCS tekenen wij de technische details van het ontwerp uit. De tekeningen vormen de onderbouwing bij het bestek.

 • Bestaande situatietekeningen
 • Detail- en profieltekeningen
 • Kabel- en leidingentekeningen
 • Rioleringstekeningen
 • Uitvoeringstekeningen

Lees meer

Bestekken en werkomschrijvingen

In het bestek werkt Citeg de verlangde prestaties en de technische eisen uit volgens de RAW-bestekssystematiek zodat kwaliteit, kosten en planning worden gewaarborgd.

 • RAW-bestekken
 • Werkomschrijvingen
 • Beplantingsplannen
 • Peilenplannen en grondbalansen
 • Onderhouds- en beheerplannen

Lees meer

Aanbestedingen

Citeg adviseert en begeleidt bij de complexe aanbestedingsprocedure, zodat de gunning wordt verleend aan de meest passende aannemer voor het project.

 • Advies aanbestedingsvorm
 • Directiebegroting
 • Nota van Inlichtingen
 • Aanbesteding
 • Gunningsadvies

Lees meer

Directievoering en toezicht

Tijdens de uitvoering kunnen wij optreden als uw belangenbehartiger en ervoor zorgdragen dat het project wordt uitgevoerd volgens de opgestelde contracten.

 • Directievoering
 • Toezicht houden
 • Termijncontroles
 • Oplevering
 • Eindafrekening

Lees meer

Projectmanagement

Voor een effectief en efficiënt verlopend project kan Citeg overkoepelend het projectmanagement verzorgen. Binnen de verlangde doelstellingen voor planning, financiën, kwaliteit, omvang, voordelen en risico’s brengen wij uw project tot een goed einde.

Lees meer

Citeg landelijk advies bureau

Werken op locatie

Als aanvulling op ons dienstenpakket kan Citeg tijdens de project-voorbereiding een of meerdere dagen per week op locatie werken. Met als resultaat: korte lijnen, een soepele samenwerking en een efficiënte voortgang.

Lees meer

Citeg

Civiel - Infra - Techniek en Groen

Project Kalterbroeken

Duurzaam bouwen en wonen

De nieuwbouwwijk Kalterbroeken gelegen in het Drentse Diever wordt uitgebreid met 80 woningen. Het betreft een proef waarbij nieuwe bewoners samen bouwen en hun directe omgeving vormgeven: het zogeheten ‘bouwen in eigen beheer’. Duurzame bouw, experimentele kaveluitgifte en biodiversiteit zijn hierbij de hoofduitgangspunten.

Het openbare groen in de wijk krijgt een ruige uitstraling om vlinders, bijen en andere insecten te lokken. Houtwallen gaan de wijk doorsnijden en er worden wadi’s aangelegd die het regenwater tijdelijk kunnen vasthouden. Citeg is door NOHNIK Architecture & Landscapes gevraagd het inrichtingsplan uit te werken.

Lees meer

Citeg

Over ons

Citeg in het kort

Citeg verzorgt de technische en financiële uitwerking van ontwerpen, ter voorbereiding op de (her)inrichting van openbare buitenruimten. Tevens besteden wij de projecten aan, verzorgen de directievoering en houden het toezicht op de uitvoering. Wij zijn de schakel tussen de opdrachtgever, ontwerper en aannemer en vervullen een adviserende, coördinerende en controlerende rol. In het proces van ontwerp tot oplevering zijn wij de ontzorgende factor voor u als opdrachtgever.

Lees meer
Raw-bestekken

Lijngootelementen

Afdekplaten van messing
NLCS

Start project

Aanleg centrumplein
nota van inlichtingen

Daktuin

Aanbrengen waterreservoirplaten
Directie voering

Uitwerken ontwerp

Stationsgebied