• Citeg advies
  Inrichting openbare buitenruimten
  Advies en begeleiding bij de uitvoeringsvoorbereiding van uw project
  Kosten-
  ramingen
  Technische
  tekeningen

  RAW-bestekken
  en
  aanbestedingen

 • RAW-bestek
  Pleinen | Binnenplaatsen | Woonwijken | Daktuinen | Parken | Stationsgebieden
  Van ontwerp tot oplevering

  De schakel tussen opdrachtgever, architect en aannemer

 • NLCS
  Citeg
  Werkvoorbereider voor de GWW

Producten & Diensten

Inmeting en inventarisatie

Voor het vaststellen van de uitgangspositie van waaruit het ontwerp technisch kan worden uitgewerkt kan Citeg de volgende onderdelen inzetten:

 • Inmetingen
 • Inventarisaties
 • Milieuonderzoeken
 • Vergunningsaanvragen
 • Klic-meldingen

Lees meer

Kostenramingen

Citeg stelt diverse marktconforme kostenramingen op die inzicht geven in de te verwachten kosten zodat budget-overschrijdingen kunnen worden voorkomen.

 • Exploitatieramingen
 • Budgetramingen
 • Globale ramingen
 • SSK-ramingen
 • Onderhouds- en beheerramingen

Lees meer

Bestekstekeningen

In de CAD-standaarden GB CAS of NLCS werken wij de technische details van het ontwerp uit. Deze tekeningen vormen de onderbouwing bij het bestek.

 • Bestaande situatietekeningen
 • Detail- en profieltekeningen
 • Kabel- en leidingentekeningen
 • Rioleringstekeningen
 • Uitvoeringstekeningen

Lees meer

Bestekken en werkomschrijvingen

In het bestek werkt Citeg de verlangde prestaties en de technische eisen uit volgens de RAW-bestekssystematiek zodat kwaliteit, kosten en planning worden gewaarborgd.

 • RAW-bestekken
 • Werkomschrijvingen
 • Beplantingsplannen
 • Peilenplannen en grondbalansen
 • Onderhouds- en beheerplannen

Lees meer

Aanbestedingen

Citeg adviseert en begeleidt bij het complexe aanbestedingsproces, zodat de gunning wordt verleend aan de meest passende aannemer voor het project.

 • Advies aanbestedingsvorm
 • Directiebegroting
 • Nota van Inlichtingen
 • Aanbesteding
 • Gunningsadvies

Lees meer

Directievoering en toezicht

Tijdens de uitvoering kunnen wij optreden als uw belangenbehartiger en ervoor zorgdragen dat het project wordt uitgevoerd volgens de opgestelde contracten.

 • Directievoering
 • Toezicht houden
 • Termijncontroles
 • Oplevering
 • Eindafrekening

Lees meer

Projectmanagement

Voor een effectief en efficiënt verlopend project kan Citeg overkoepelend het projectmanagement verzorgen. Binnen de verlangde doelstellingen voor planning, financiën, kwaliteit, omvang, voordelen en risico’s brengen wij uw project tot een goed einde.

Lees meer

Citeg landelijk advies bureau

Werken op locatie

Als aanvulling op ons dienstenpakket kan Citeg tijdens de project-voorbereiding een of meerdere dagen per week op locatie werken. Met als resultaat: korte lijnen, een soepele samenwerking en een efficiënte voortgang.

Lees meer

Citeg

Civiel - Infra - Techniek en Groen

Over ons

Citeg in het kort

Citeg verzorgt de technische en financiële uitwerking van ontwerpen, ter voorbereiding op de (her)inrichting van openbare buitenruimten. Tevens besteden wij de projecten aan, verzorgen de directievoering en houden het toezicht op de uitvoering. Wij zijn de schakel tussen de opdrachtgever, ontwerper en aannemer en vervullen een adviserende, coördinerende en controlerende rol. In het proces van ontwerp tot oplevering zijn wij de ontzorgende factor voor u als opdrachtgever.

Lees meer

Citeg

Piet Soerplein Havelte

Verbinden, versterken, vinden

Het Piet Soerplein gelegen in het Drentse brinkdorp Havelte wordt heringericht. Als onderdeel van het Ruimtelijk Actieplan Havelte om de dorpskern van zijn rommelige opzet te ontdoen, wordt ook het plein volledig in het nieuw gestoken. Er komt meer groen en meer ruimtelijke eenheid en samenhang.

Op 1 maart jl. is de officiële start gegeven voor de uitvoering. Hier zijn al vele maanden voorbereiding aan vooraf gegaan. Citeg heeft het ontwerp van NOHNIK Architecture & Landscapes technisch uitgewerkt. Tevens zijn wij nauw betrokken bij de uitvoering in de vorm van Directievoering & Toezicht.

Lees meer
Raw-bestekken

Lijngootelementen

Afdekplaten van messing
NLCS

Kasteeltuin

Met Cortenstalen opsluitingen
nota van inlichtingen

Daktuin

Aanbrengen waterreservoirplaten
Directie voering

Beplantingsplan

Nieuwe woonwijk