KOSTENRAMINGEN

INZICHT IN DE FINANCIËLE POSITIE

De projecten waaraan Citeg werkt zijn veelal complex en vragen forse investeringen. Bij iedere ontwerpkeuze vindt er een afweging plaats tussen kwaliteit, doelmatigheid en budget. Om u als opdrachtgever te helpen bij het maken van een afgewogen keuze om budgetoverschrijdingen te voorkomen, stelt Citeg diverse kostenramingen op. Deze kostenramingen variëren van globaal tot gedetailleerd, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

Diverse kostenramingen

Met het opstellen van een marktconforme kostenraming kan Citeg een betrouwbaar inzicht geven in de te verwachten projectkosten. In de ontwerpfase van het project kan dit een budgetraming zijn met inbegrip van alle onzekerheden. Wanneer de plannen concreter zijn kunnen wij globale kostenramingen opstellen. Deze financiële overzichten kunt u gebruiken voor inzicht in de financiële haalbaarheid van het ontwerp en bij het bepalen van de budgetten voor de projectuitvoering.

SSK-kostenramingen

Een SSK-kostenraming ofwel een kostenraming volgens de ‘Standaard Systematiek voor Kostenramingen’ is een raming met een landelijk erkende eenduidige systematiek ontworpen door het CROW. Een kostenraming volgens deze systematiek is inzichtelijk en beter onderling te vergelijken. De SSK-raming is een instrument om de totale kosten van het project inzichtelijk te maken.

Beheer- en onderhoudsramingen

Beheerramingen en onderhoudsramingen stellen wij op om ook de kosten voor het onderhoud en het beheer na het afronden van het project in kaart te brengen. In combinatie met een doordacht meerjarenbeheerplan met daarin werkzaamheden beschreven zoals onderhoud, snoeien, reinigen, maaien en reparaties, kunnen de gebruikers jarenlang van de verzorgde projectlocatie genieten.

DIT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN


Citeg heeft een veelzijdig aanbod aan producten en diensten waarmee wij u vanaf het ontwerp tot en met de afronding van het project kunnen adviseren, begeleiden en ontzorgen. Wij bieden inzicht in de kosten van het project door middel van kostenramingen, werken het ontwerp technisch uit in AutoCAD-tekeningen en wij kunnen de aanbesteding van het project voor u verzorgen. Tevens maken wij uitvoeringsdocumenten in de vorm van gedetailleerde RAW-bestekken die samen met de AutoCAD-tekeningen kunnen dienen als basis voor het contract met de aannemer. Zo kan er geen discussie ontstaan over de gebruikte materialen, technieken, kosten en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van het project kan Citeg een controlerende functie vervullen door de directievoering te verzorgen en het toezicht te houden.
  • Kostenraming
  • Bestekstekeningen
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering