BESTEKSTEKENINGEN

DE TECHNISCHE UITWERKING VAN HET ONTWERP

In CAD-tekenprogrammatuur werkt Citeg diverse soorten technische tekeningen uit, waaronder bestaande situatietekeningen, uitvoeringstekeningen en profiel- en detailtekeningen. Deze AutoCAD-tekeningen kunnen wij uitwerken in de CAD-standaarden GBCAS of NLCS. Het maken en uitwerken van beplantingsplannen op tekening behoort ook tot de mogelijkheden. Tevens kunnen wij in AutoCAD de rijcurves van de aan te leggen wegen controleren, zodat een goed bruikbaar wegennet voor alle verkeer wordt gerealiseerd.

Verlichting en bebording

Openbare verlichting en bebording spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit en veiligheid van openbare buitenruimten. Citeg werkt, eventueel in overleg met hulpdiensten, gemeenten en provincies, verlichtings- en bebordingsplannen uit. De sociale veiligheid, leefbaarheid, verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid worden hiermee positief beïnvloed.

Presentaties

Een gedegen uitgedacht terrein wordt gedragen door de gebruikers. Om dit te bereiken kunnen informatiebijeenkomsten of een vorm van burgerparticipatie een meerwaarde zijn voor uw project. Zowel een burgerparticipatietraject als informatiebijeenkomsten kan Citeg voor u (mede)organiseren. Wij digitaliseren de ontwerptekeningen tot AutoCAD-tekeningen of werken de AutoCAD-tekeningen uit tot presentatietekeningen. Zo kunnen mensen van buiten het vakgebied de tekeningen lezen en interpreteren en kunnen zij meedenken aan de invulling van het terrein.

DIT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN


Citeg heeft een veelzijdig aanbod aan producten en diensten waarmee wij u vanaf het ontwerp tot en met de afronding van het project kunnen adviseren, begeleiden en ontzorgen. Wij bieden inzicht in de kosten van het project door middel van kostenramingen, werken het ontwerp technisch uit in AutoCAD-tekeningen en wij kunnen de aanbesteding van het project voor u verzorgen. Tevens maken wij uitvoeringsdocumenten in de vorm van gedetailleerde RAW-bestekken die samen met de AutoCAD-tekeningen kunnen dienen als basis voor het contract met de aannemer. Zo kan er geen discussie ontstaan over de gebruikte materialen, technieken, kosten en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van het project kan Citeg een controlerende functie vervullen door de directievoering te verzorgen en het toezicht te houden.

  • Kostenraming
  • Bestekstekeningen
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering