AANBESTEDINGEN

HET VINDEN VAN HET JUISTE SAMENWERKINGSVERBAND

Een aanbesteding is de procedure waarin u als opdrachtgever offertes bij aannemers opvraagt voor de uitvoering van de gemaakte projectplannen. Deze aanbestedingsprocedures zijn er in meerdere vormen waarop complexe wet- en regelgeving van toepassing is. Citeg adviseert en begeleidt u graag bij zowel het kiezen van de juiste aanbestedingsvorm als bij de aanbestedingsprocedure, zodat u de gunning verleent aan meest adequate aannemer voor de projectrealisatie.

Aanbestedingsvormen en gunningscriteria

In Nederland worden meerdere aanbestedingsvormen gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn een enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbesteding, een Nationale of Europese aanbesteding, of een openbare of niet-openbare aanbesteding. Citeg zoekt uit welke aanbestedingsrichtlijnen op uw project van toepassing zijn en welke aanbestedingsvorm moet worden ingezet.

Tevens geven wij advies bij het opstellen van de gunnings- en selectiecriteria. Bijvoorbeeld voor een gunning op ‘laagste prijs’ waarbij alleen de laagste prijs als criterium geldt, of een Beste PKV-procedure (voorheen EMVI) waarbij naast de prijs ook kwaliteitsaspecten meewegen.

Directiebegroting

Wanneer het project volledig is uitgewerkt in een RAW-bestek en bestekstekeningen, dan stellen wij een gedetailleerde directiebegroting op. Een directiebegroting is de tegenhanger van de inschrijfbegroting van de aannemer bij een aanbesteding. Met de directiebegroting kan de inschrijfbegroting van de aannemer worden vergeleken, gecontroleerd en beoordeeld. De eenheidsprijzen in de directiebegroting worden opgebouwd uit materiaal, materieel en arbeid.

Inlichtingen en Nota van Inlichtingen

Na de publicatie van de aanbestedingsdocumenten krijgen geïnteresseerde aannemers de gelegenheid aanvullende inlichtingen in te winnen over de inhoud van de stukken. Citeg beantwoordt deze vragen in de Nota van Inlichtingen. Op deze manier kunnen de aannemers een passende inschrijving indienen die aansluit bij de eisen en wensen van het project.

Aanbestedingen en gunningsadvies

Ook de feitelijke aanbesteding kan Citeg volledig voor u organiseren. Digitaal aanbesteden (e-aanbesteden) via de Aanbestedingskalender of Tendernet behoort tot de mogelijkheden (verplicht bij Europese aanbestedingen), maar ook het oude vertrouwde ‘opening van de enveloppen’ zetten wij desgewenst in. Na de sluitingstermijn van de aanbesteding controleren en vergelijken wij de inschrijvingen van de aannemers en stellen wij een onderbouwd gunningsadvies voor u op.

DIT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN


Citeg heeft een veelzijdig aanbod aan producten en diensten waarmee wij u vanaf het ontwerp tot en met de afronding van het project kunnen adviseren, begeleiden en ontzorgen. Wij bieden inzicht in de kosten van het project door middel van kostenramingen, werken het ontwerp technisch uit in AutoCAD-tekeningen en wij kunnen de aanbesteding van het project voor u verzorgen. Tevens maken wij uitvoeringsdocumenten in de vorm van gedetailleerde RAW-bestekken die samen met de AutoCAD-tekeningen kunnen dienen als basis voor het contract met de aannemer. Zo kan er geen discussie ontstaan over de gebruikte materialen, technieken, kosten en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van het project kan Citeg een controlerende functie vervullen door de directievoering te verzorgen en het toezicht te houden.

  • Kostenraming
  • Bestekstekeningen
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering