RAW-BESTEKKEN

DE TECHNISCHE UITWERKING VAN HET ONTWERP

Het RAW-bestek is een contractstuk waarin Citeg de technische eisen van het project en de verlangde prestaties van de aannemer nauwkeurig vastgelegd. De RAW-besteksystematiek (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw van het CROW) omvat een stelsel van wettelijke, juridische, administratieve en technische voorwaarden dat speciaal wordt gebruikt voor het samenstellen van contracten in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). Citeg kan voor uw project gedetailleerde bestekken volgens deze RAW-systematiek opstellen.

RAW-bestek vormt samen met de bestekstekeningen de basis voor het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer. De kwaliteit, kosten en tijdsplanning van het project worden op deze manier gewaarborgd. Voor kleinere projecten behoort een bondige werkomschrijving tot de mogelijkheden.

Beplantingsplannen

In een beplantingsplan worden alle voorwaarden, werkzaamheden en kosten opgenomen voor de aanleg van het groen binnen een project. Citeg werkt deze beplantingsplannen uit volgens de RAW-bestekssystematiek. In de plannen worden onder meer de soorten, de plaats, de mengverhouding, het plantverband en het aantal planten beschreven. Bij de keuze van planten- en bomensoorten wordt rekening gehouden met verschillende aspecten, zoals hun eigenschappen (planthoogte, plantsterkte, bloeitijd en bloeikleur), hun eisen (grondsoort, vocht en licht) en de beheerintensiteit.

Onderdeel van een beplantingsplan is een plankaart waarop de locatie en indeling van de planten staan weergegeven.

Peilenplannen en grondbalansen

Met de steeds extremere weersomstandigheden in Nederland is een goede afwatering en waterhuishouding van de projectlocatie noodzakelijk. Citeg berekent de juiste hoogtepeilen van het terrein in peilenplannen. De berekeningen van de hoeveelheden te leveren, af te voeren of te verplaatsen grond stellen wij op in grondbalansen. De locatie en het aantal kolken of lijngoten zijn tevens bepalend voor een goede afwatering. Deze verwerken wij in de AutoCAD-tekeningen.

Onderhouds- en Beheerplannen

Een onderhouds- en beheerplan is een praktisch beleidsplan dat inzicht geeft in de benodigde onderhouds- en beheeractiviteiten van een projectterrein na oplevering.

In een onderhouds- en beheerplan omschrijven wij de inzet van de beheer- en onderhoudsactiviteiten die passen bij beleidsmatige, personele en financiële aspecten. Wij beschrijven een praktische werkwijze wat er aan onderhoud, reparatie en vervanging nodig is om aan een vooraf vastgesteld (beeld)kwaliteitsniveau te voldoen. Door middel van een plankaart maken wij inzichtelijk waar op de projectlocatie welke onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden.

DIT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN


Citeg heeft een veelzijdig aanbod aan producten en diensten waarmee wij u vanaf het ontwerp tot en met de afronding van het project kunnen adviseren, begeleiden en ontzorgen. Wij bieden inzicht in de kosten van het project door middel van kostenramingen, werken het ontwerp technisch uit in AutoCAD-tekeningen en wij kunnen de aanbesteding van het project voor u verzorgen. Tevens maken wij uitvoeringsdocumenten in de vorm van gedetailleerde RAW-bestekken die samen met de AutoCAD-tekeningen kunnen dienen als basis voor het contract met de aannemer. Zo kan er geen discussie ontstaan over de gebruikte materialen, technieken, kosten en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van het project kan Citeg een controlerende functie vervullen door de directievoering te verzorgen en het toezicht te houden.

  • Kostenraming
  • Bestekstekeningen
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering