INMETINGEN & INVENTARISATIES

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

De basis voor een efficiënt verlopend project is een helder uitgangspunt. Voor de (her)inrichting van openbare buitenruimten is het verkrijgen van een compleet beeld van de bestaande situatie noodzakelijk. Dit vormt de uitgangspositie voor het technisch juist kunnen uitwerken van het ontwerp. Citeg zet de hiernaast vermelde producten en diensten in om dit beeld zichtbaar te maken. De ontwikkeling van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp kan hierdoor zorgvuldig maar ook vlot verlopen.

Inmetingen en Inventarisaties

Voor een correcte technische uitwerking van het ontwerp is een duidelijke uitgangspositie benodigd. Om dit te bewerkstelligen verzorgt Citeg nauwkeurige inmetingen en inventarisaties van de bestaande situatie op de projectlocatie. Voor het maken van een peilenplan verzorgen wij situatie- en hoogtemetingen of DTM-metingen (Digitaal Terrein Model). Aanvullend verrichten wij een nauwkeurige inventarisatie van de op de projectlocatie aanwezige inrichtingselementen.

Uit de verworven data uit de inmeting en inventarisatie worden basiskaarten opgebouwd die wij inladen in CAD-tekenprogrammatuur. Deze kaarten bieden de grondslag van waaruit wij het gemaakte ontwerp technisch uitwerken.

Milieuonderzoeken en vergunningsaanvragen

Voor de bescherming van de natuur en om de veiligheid te garanderen is het inzetten van terreinonderzoeken en het aanvragen van omgevingsvergunningen soms vereist. Citeg inventariseert welke terreinonderzoeken en omgevingsvergunningen voor uw project nodig zijn en zet indien nodig onderzoeken op het gebied van milieu, grondmechanica, geohydrologie en ecologie in. De benodigde omgevingsvergunningen vragen wij voor u aan bij het bevoegd gezag.

Klic-meldingen

Voor inzage in de ligging van de aanwezige kabels en leidingen in de projectlocatie, dienen wij indien nodig een KLIC-oriëntatieverzoek in bij het Kadaster. Met de gegevens uit deze KLIC-melding werken wij (in overleg met de betrokken partijen, zoals waterleiding-, energie- en, kabelmaatschappijen, gemeenten en provincies) plannen uit voor de nieuw aan te leggen kabel-, leiding- en rioleringsstelsels.

Raw-bestekken

Inmeten

Inmeten van de projectlocatie
NLCS

Inventarisatie

In kaart brengen van de inrichtingelementen
nota van inlichtingen

Milieuonderzoek

Leven er beschermde diersoorten
Directie voering

KLIC-melding

Waar liggen de kabels en leidingen

DIT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN


Citeg heeft een veelzijdig aanbod aan producten en diensten waarmee wij u vanaf het ontwerp tot en met de afronding van het project kunnen adviseren, begeleiden en ontzorgen. Wij bieden inzicht in de kosten van het project door middel van kostenramingen, werken het ontwerp technisch uit in AutoCAD-tekeningen en wij kunnen de aanbesteding van het project voor u verzorgen. Tevens maken wij uitvoeringsdocumenten in de vorm van gedetailleerde RAW-bestekken die samen met de AutoCAD-tekeningen kunnen dienen als basis voor het contract met de aannemer. Zo kan er geen discussie ontstaan over de gebruikte materialen, technieken, kosten en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van het project kan Citeg een controlerende functie vervullen door de directievoering te verzorgen en het toezicht te houden.
  • Kostenraming
  • Bestekstekeningen
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering